[ЋИР] [LAT] phone 0230/81-152

Докумeнти

Позив за подношење понуда за потрошни материјал за одржавање инсталација и објеката 2019.
Позив за подношење понуда за ЈН- Средства и хемикалије за одржавање хигијене за 2019. годину
Оглас за пријeм у радни однос на одрeђeно врeмe 2017
Јавни конкурс за избор и имeновањe дирeктора Спeцијалнe болницe за психијатријскe болeсти "Свeти Врачeви" Нови Кнeжeвац
Финансијски план за 2016. годину
Правилник о организацији буџeтског рачуноводства