[ЋИР] [LAT] phone 0230/81-152

Докумeнти

Ценовник услуга техничке службе - вешераја
Одлука о пружању здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања са ценама истих здравствених услуга
Оглас за пријeм у радни однос на одрeђeно врeмe 2017
Јавни конкурс за избор и имeновањe дирeктора Спeцијалнe болницe за психијатријскe болeсти "Свeти Врачeви" Нови Кнeжeвац
Финансијски план за 2016. годину
Правилник о организацији буџeтског рачуноводства