0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.02.2023.
19.350.964,11
Стање предходног дана:
19.374.796,97
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
14.425.756,61
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
863.729,86
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.439.046,03
Остале исплате:
874.273,29
Извршена плаћања
Плате:
15.289.486,47
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
23.832,85
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
23.832,85
Управа за трезор
13.289,42
Комора здравствених установа
10.543,43