0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.02.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.02.2024.
21.411.858,57
Стање предходног дана:
19.632.960,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
18.450.175,24
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
560.169,68
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.671.276,79
Остале исплате:
560.169,68
Извршена плаћања
Плате:
17.207.761,59
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
23.684,88
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
23.684,88
Ангротекс
3.336,00
Дом здравља Кикинда
749,97
ФЦЦ
1.712,91
ЗЗЈЗ Кикинда
7.800,00
Дом здравља Нови Кнежевац
10.080,00
Управа за трезор
6,00