0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.02.2023.
19.202.930,35
Стање предходног дана:
20.088.652,38
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
117.771,56
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
977.744,55
Остале исплате:
25.749,04
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
864.915,71
Лекови у ЗУ:
23.892,00
Санитетски и медицински материјал:
20.754,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
23.892,00
Инофарм
9.625,00
Медикунион
14.267,00
Санитетски и медицински материјал:
20.754,00
Синофарм
14.385,00
Неомедик
6.369,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
864.915,71
АС Браћа Станковић
116.544,45
Књаз Милош Натура
24.967,20
Којчић
421.363,16
Селекта
66.770,00
Амакс
93.447,90
Комерцсервис продукт
141.823,00
Матeријални и остали трошкови: