0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.04.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.04.2023.
21.766.546,54
Стање предходног дана:
22.771.918,46
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
28.575,25
Остали приливи:
90.952,7
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
959.204,30
Остале исплате:
165.695,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
107.971,01
Матeријални и остали трошкови:
12.066,62
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.004.862,24
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
107.971,01
ЈП Србијагас
107.971,01
Исхрана болесника:
1.004.862,24
Амакс
222.519,22
Комерцсервис продукт
260.572,20
Селекта
57.486,00
Којчић
338.847,52
АС Браћа Станковић
125.437,40
Матeријални и остали трошкови:
12.066,62
Управа за трезор
12.066,62