0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.03.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.03.2024.
20.911.510,76
Стање предходног дана:
18.527.813,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
2.623.857,17
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
4.397,83
Остале исплате:
235.762,27
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
4.397,83
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
235.762,27
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
235.762,27
Инфарм
171.680,74
Феникс фарм
64.081,53
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
4.397,83
Управа за трезор
4.397,83