0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.01.2023.
17.531.319,80
Стање предходног дана:
14.562.820,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
733.645,44
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
765.146,14
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
733.645,44
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
31.500,70
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
31.500,70
Синофарм
26.748,70
Медицински депо +
4.752,00
Енeргeнти:
733.645,44
ЈП Србијагас
733.645,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: