0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.09.2023.
23.951.253,24
Стање предходног дана:
23.951.258,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.278.009,31
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.278.014,11
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
4,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.243.844,19
Санитетски и медицински материјал:
34.165,12
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.243.844,19
ФЕНИКС ФАРМ
176.784,99
СОФАРМА
53.312,22
ВЕГА
23.345,41
ИНФАРМ
943.532,59
ФАРМАЛОГИСТ
46.868,98
Санитетски и медицински материјал:
34.165,12
ЕСЕНСА
10.174,12
ЛАЈОН
17.043,00
ФЕНИКС ФАРМ
6.948,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
4,80
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
4,80