0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -01.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.09.2022.
29.154.307,66
Стање предходног дана:
26.866.669,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.324.560,28
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.027.895,72
Остале исплате:
9.026,50
Извршена плаћања
Плате:
10.025.140,41
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
11.781,81
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
11.781,81
Управа за трезор
2.755,31
Комора здравствених установа
9.026,50