0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.05.2022.
21.518.008,88
Стање предходног дана:
21.532.094,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.169.898,64
Остали приливи:
133.836,90
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.246.017,93
Остале исплате:
71.803,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
48.357,74
Матeријални и остали трошкови:
533.124,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
698.159,59
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
38.179,64
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
38.179,64
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО +
6.105,00
ИНФАРМ
7.656,00
СИНОФАРМ
24.418,64
Енeргeнти:
48.357,74
ЕУРО-ПЕТРОЛ
48.357,74
Исхрана болесника:
698.159,59
КОМЕРЦСЕРВИС
55.310,00
КОЈЧИЋ
256.336,12
АМАКС
95.930,52
СЕЛЕКТА
139.197,20
ДОН-ДОН
100.712,15
КНЈАЗ МИЛОШ
50.673,60
Матeријални и остали трошкови:
533.124,48
ИНФОЛАБ
199.999,20
ЗОМА 021
50.046,00
ДОМ ЗДРАВЉА
6.240,00
ХЕЛЕНА ГРАФ
169.915,20
БАЈИР
77.605,00
НЕША-КОМП
15.000,00
ЛАФАНТАНА
3.329,08
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ЈП ПТТ
990,00