0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.10.2019.
24.156.249,10
Стање предходног дана:
23.508.271,91
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.552.999,06
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
394.931,37
Остале исплате:
489.104,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
306.771,92
Енeргeнти:
56.948,89
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
309.779,48
Лекови у ЗУ:
210.535,99
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
20.985,59
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
210.535,99
Фармалогист
19.808,60
Феникс фарм
11.011,54
Адок
67.529,05
Вега
17.150,98
Инфарм
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
56.948,89
ЈП ЕПС
56.948,89
Исхрана болесника:
309.779,48
Биг трејд
124.426,50
Којчић
62.828,80
Круна комерц
20.999,18
Селекта
101.525,00
Матeријални и остали трошкови: