0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.05.2022.
18.281.983,51
Стање предходног дана:
18.968.868,90
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
830.366,18
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.495.941,69
Остале исплате:
21.309,88
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
686.885,39
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
818.315,78
Санитетски и медицински материјал:
12.050,40
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
818.315,78
ВЕГА
222.324,95
МЕДИКУНИОН
572,11
ИНФАРМ
241.853,70
АДОК
79.099,31
СОФАРМА
274.465,71
Санитетски и медицински материјал:
12.050,40
СИНОФАРМ
12.,050,40
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: