0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.04.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.04.2023.
21.860.066,97
Стање предходног дана:
22.012.211,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
152.144,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
90.125,47
Матeријални и остали трошкови:
18,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
62.000,78
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
62.000,78
ФЕНИКС ФАРМ
30.977,53
ФАРМАЛОГИСТ
31.023,25
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
90.125,47
СРБИЈАГАС
90.125,47
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
18,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
18,00