0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.06.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.06.2024.
25.263.447,72
Стање предходног дана:
25.273.102,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
16.431.507,83
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
277.841,87
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.431,507,83
Остале исплате:
287.496,93
Извршена плаћања
Плате:
14.002.820,56
Превоз:
Енeргeнти:
924.231,94
Матeријални и остали трошкови:
9.655,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.754.233,20
Санитетски и медицински материјал:
28.064,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.754.233,20
Феникс фарм
145.436,04
Фармалогист
303.383,41
Софарма традинг
3.006,19
Инфарм
1.118.532,32
Вега
175.259,16
Медика линеа
8.616,08
Санитетски и медицински материјал:
28.064,00
Медика линеа
7.568,00
Вега
20.496,00
Енeргeнти:
924.231,94
ЕПС Београд
924.231,94
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.655,06
Комора здравствених установа
9.655,06