0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 11.08.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.08.2023.
16.990.585,43
Стање предходног дана:
17.144.778,52
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
44.291,67
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
198.284,76
Остале исплате:
200,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
78.870,68
Матeријални и остали трошкови:
3.909,41
Отпремнине:
Јубиларне награде:
61.276,67
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
54.428,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
54.428,00
ИНФАРМ
30.888,00
ПАН СТАР
23.540,00
Енeргeнти:
78.870,68
Д.З. КИКИНДА
31.732,38
ЕУРО ПЕТРОЛ
47.138,30
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
3.909,41
СУБОТИЦА ТРАНС
200,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
3.709,41