0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.09.2023.
16.690.719,63
Стање предходног дана:
16.700.823,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
13.838.354,62
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
755.094,60
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.838.403,02
Остале исплате:
765.149,91
Извршена плаћања
Плате:
14.593.449,22
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.103,71
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
10.103,71
КОМОРА
10.055,31
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
48,40