0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.12.2022.
26.347.376,78
Стање предходног дана:
24.650.218,16
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.491.306,74
Остали приливи:
2.480.939,37
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.498.666,70
Остале исплате:
776.420,79
Извршена плаћања
Плате:
13.258.677,15
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
16.410,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
16.410,34
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
7.359,96
КОМОРА
9.050,38