0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.04.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.04.2023.
22.848.679,20
Стање предходног дана:
22.325.222,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.578.506,65
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
763.674,70
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.779.385,43
Остале исплате:
1.039.338,89
Извршена плаћања
Плате:
14.366.905,86
Превоз:
Енeргeнти:
1.124.677,98
Матeријални и остали трошкови:
25.483,15
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
301.657,33
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
301.657,33
ВЕГА
23.879,30
ФАРМАЛОГИСТ
145.908,79
СОФАРМА
9.821,63
ФЕНИКС ФАРМ
51.908,09
ИНФАРМ
70.139,52
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.124.677,98
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
108.255,54
СРБИЈАГАС
1.016.422,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
25.483,15
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
15.587,24
КОМОРА
9.895,91