0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.01.2022.
18.685.665,37
Стање предходног дана:
20.394.870,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
14.677.885,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
15.710.913,65
Остале исплате:
676.176,71
Извршена плаћања
Плате:
13.258.397,86
Превоз:
789.278,72
Енeргeнти:
1.495.511,58
Матeријални и остали трошкови:
9.205,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
834.697,10
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.495.511,58
ЕПС
981.359,52
Србијагас
352.610.35
Еуро петрол
161.541,71
Исхрана болесника:
834.697,10
Дон дон
67.182,50
Амакс
88.341,00
Комерцсервис продукт
33.320,00
Селекта
154.539,00
Којчић
491.314,60
Матeријални и остали трошкови:
9.205,10
Комора здравствених установа
9.205,10