0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -06.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.02.2023.
20.088.652,38
Стање предходног дана:
20.106.968,64
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
977.744,55
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
773.609,53
Остале исплате:
144.125,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
780.900,18
Енeргeнти:
97.321,69
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
39.512,94
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
39.512,94
Феникс фарм
24.703,14
Есанса
6.012,00
Фармалогист
8.797,80
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
97.321,69
Србијагас
97.321,69
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: