0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.12.2022.
27.001.844,19
Стање предходног дана:
26.871.525,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.111.975,96
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
924.850,28
Остале исплате:
56.806,70
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
927.302,98
Отпремнине:
Јубиларне награде:
54.354,00
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
927.302,98
ЈКП 7 ОКТОБАР
364.907,02
ЖАНА ЛУГ
1.929,96
НЕША КОМП
20.700,00
ЗЗЈЗ
4.580,00
ФЦЦ
1.712,91
ЗОМА 021
40.620,00
МЕДИПРО
114.696,00
БАЈИР
13.460,00
ГРАФОПАК
6.000,00
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО +
26.280,00
ЈЕТЕЛ
816,00
ТЕЛЕКОМ
7.558,30
СББ
4.836,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ИНФОЛАБ
99.999,60
ЛА ФАНТАНА
3.319,19
189.888,00
ЕВА 71
13.000,00
АУТОДАЛЕ
3.000,00