0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.04.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.04.2024.
25.183.634,07
Стање предходног дана:
25.722.774,82
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
291.387,86
Остале исплате:
247.752,89
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
363.702,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
175.437,96
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
175.437,96
Селекта
105.381,60
Амакс
58.704,36
Комерцсервис
11.352,00
Матeријални и остали трошкови:
363.702,79
Дом здравља НК
11.260,00
Јетел
263,24
Телеком
74.678,56
Ла Фонтана
3.313,93
Класик
36.000,00
СББ
4.920,00
ЈКП 7 октобар
217.399,06
ЈП Пошта
2.498,00
Марбел стил
370,00
Ева 71
13.000,00