0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.01.2023.
17.454.897,28
Стање предходног дана:
17.555.419,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
84.840,00
Остале исплате:
15.681,90
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
2.020,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
98.501,90
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
2.020,00
ЈП Србијагас
2.020,00
Исхрана болесника:
98.501,90
Комерцсервис
18.816,00
Дон дон
68.915,00
Кнјаз Милош - Натура
10.770,90
Матeријални и остали трошкови: