0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.10.2023.
22.786.479,51
Стање предходног дана:
22.966.491,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
180.011,69
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
690,35
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
179.321,34
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
179.321,34
ФЕНИКС ФАРМ
52.932,79
ФАРМАЛОГИСТ
92.637,05
МЕДИКУНИОН
21.367,50
ЕСЕНСА
12.384,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
690,35
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
690,35