0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.09.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.09.2023.
16.451.185,01
Стање предходног дана:
16.453.350,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.165,18
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
2.030,00
Матeријални и остали трошкови:
135,18
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
2.030,00
СРБИЈАГАС
2.030,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
135,18
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
135,18