0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај 14.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.11.2022.
25.408.935,84
Стање предходног дана:
26.889.820,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.353.402,89
Остале исплате:
127.482,06
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
598.622,71
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
882.262,24
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
882.262,24
Књаз Милош
19.828,80
Којчић
456.302,84
Дон дон
74.882,50
Селекта
196.223,50
Комерцсервис
33.522,60
Амакс
101.502,00
Матeријални и остали трошкови:
598.622,71
Микроцер
1.697,02
Графопак
35.600,15
Жана луг
145.859,69
Марбел стил
2.669,74
Бајир
18.305,00
Панон електроник
4.990,00
Слижбени гласник
40.920,00
ФЦЦ
1.712,91
Сат тракт
7.280,00
Телеком Србија
10.093,21
СББ
4.818,00
Јетел
816,00
А1
44.967,60
ЈП ПТТ
960,00
Студиосевен плус
10.000,00
Неша комп
20.700,00
4.580,00
Дом здравља Кањижа
4.999,99
Холо Јанош
8.000,00
Ауто хермес
60.693,00
Аутокућа Ануш
101.247,60
Електросервис Рац
22.611,00
Аларм систем
26.426,40