0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.12.2022.
25.565.783,36
Стање предходног дана:
25.694.511,84
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
19.470,00
Остале исплате:
109.258,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
128.728,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
128.728,48
ЗЗЈЗ
9.840,00
ДОМ ЗДРАВЉА
2.860,00
КЛАСИК
106.398,48
ФИТ АУТО
8.800,00
ЈП ПТТ
830,00