0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.01.2023.
17.447.004,03
Стање предходног дана:
17.454.897,28
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.839.724,88
Остали приливи:
1.568,91
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
666.360,17
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.839.724,88
Остале исплате:
675.822,33
Извршена плаћања
Плате:
13.506.085,05
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.462,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.462,16
Комора здравствених установа
9.462,16