0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.03.2023.
20.295.031,95
Стање предходног дана:
20.393.530,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.631.360,72
Остали приливи:
1.568,29
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
554.942,67
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.547.433,72
Остале исплате:
738.936,34
Извршена плаћања
Плате:
13.102.076,39
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.488,14
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
174.805,53
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
174.805,53
ИНФАРМ
130.330,00
ФЕНИКС-ФАРМ
44.475,53
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.488,14
ЈП ПТТ
300,00
КОМОРА
9.188,14