0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.05.2023.
19.524.967,32
Стање предходног дана:
19.532.974,83
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
13.029.189,19
Остали приливи:
1.568,17
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
659.412,34
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.029.189,19
Остале исплате:
668.988,02
Извршена плаћања
Плате:
13.688.601,53
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.575,68
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.575,68
КОМОРА
9.575,68