0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.11.2022.
24.814.444,30
Стање предходног дана:
25.382.843,46
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.427.937,82
Остали приливи:
1.568,45
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.373.981,91
Остале исплате:
623.923,52
Извршена плаћања
Плате:
11.989.565,76
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.339,67
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.339,67
КОМОРА
8.339,67