0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.04.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.04.2024.
25.152.695,74
Стање предходног дана:
25.166.727,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.682.441,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.696.473,16
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.875.070,62
Матeријални и остали трошкови:
14.031,83
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.675.242,95
Санитетски и медицински материјал:
132.127,76
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.675.242,95
Фармалогист
176.635,36
Софарма традинг
9.032,65
Вега
128.696,98
Медика линеа фарм
61.858,01
Инфарм
1.149.861,57
Феникс фарм
149.158,38
Санитетски и медицински материјал:
132.127,76
Професионал медик
89.760,00
Вега
10.248,00
Лајон
18.404,00
Феникс фарм
13.715,76
Енeргeнти:
1.875.070,62
Србијагас
760.263,10
ЕПС
1.114,807,52
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
14.031,83
Управа за трезор
13.531,83
ЈП Пошта
500,00