0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.07.2023.
18.346.548,92
Стање предходног дана:
18.365.799,98
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.534.596,29
Остали приливи:
602.002,47
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.534.596,29
Остале исплате:
611.253,53
Извршена плаћања
Плате:
13.136.598,76
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.251,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.251,06
Комора здравствених установа
9.251,06