0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.01.2023.
17.519.323,41
Стање предходног дана:
17.529.483,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
81.614,69
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
92.039,16
Остале исплате:
36,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
83.996,29
Матeријални и остали трошкови:
36,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
8.042,87
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
8.042,87
Месер
8042,87
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
83.996,29
Еуропетрол
83.996,29
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
36,00
Телеком Србија
36,00