0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.02.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.02.2024.
19.286.268,47
Стање предходног дана:
20.923.333,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
175.985,14
Остали приливи:
78.333,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.692.457,17
Остале исплате:
198.926,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
124.627,54
Матeријални и остали трошкови:
482.328,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.233.070,21
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
51.357,60
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
51.357,60
Инфарм
20.592,00
ТТ медик
21.600,00
Медицински депо плус
9.165,60
Енeргeнти:
124.627,54
Еуео петрол
53.118,71
Дом здравља Кикинда
71.508,83
Исхрана болесника:
1.233.070,21
Комерцсервиц продукт
185.262,80
Амакс
205.063,68
Селекта
292.677,90
Којчић
490.872,08
Дон дон
59.193,75
Матeријални и остали трошкови:
482.328,10
Сава осигурање
270.396,70
Електро сервис
32.350,00
Зома 021
636,00
Ремондис
2.640,00
ЗЗЈЗ Кикинда
62.100,00
Фит ауто
16.110,00
Југофеникс
10.728,00
Дом здравља Нови Кнежевац
7.260,00
Неша комп
34.999,00
Управа за трезор
48,40