0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.03.2023.
20.190.281,79
Стање предходног дана:
20.216.492,86
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.303.924,38
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.316.065,03
Остале исплате:
14.070,42
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.052.325,72
Матeријални и остали трошкови:
12.140,65
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
2.265.669,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.265.669,08
ФЕНИКС-ФАРМ
159.191,96
ИНФАРМ
1.619.231,79
АДОК
53.833,78
ВЕГА
221.235,39
СОФАРМА
42.580,34
ФАРМАЛОГИСТ
169.595,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.052.325,72
ЕПС
1.052.325,72
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
12.140,65
УПРАВА ЗА ТРРЕЗОР
12.140,65