0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.11.2022.
24.231.185,15
Стање предходног дана:
27.769.378,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
470.871,50
Остале исплате:
67.322,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
531.869,51
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
6.324,27
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
6.324,27
ФЕНИКС ФАРМА
6.324,27
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
531.869,51
КЛАСИК
33.599,52
МИШЧЕВИЋ ЈОВАН - АДВОКАТ
24.000,00
НЕОКОЛОР
459.641,05
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
14.628,94