0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.12.2022.
19.848.598,74
Стање предходног дана:
20.152.353,52
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.226.767,19
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.372.870,34
Остале исплате:
157.651,63
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.228.537,20
Матeријални и остали трошкови:
97.601,70
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
157.651,62
Санитетски и медицински материјал:
46.731,45
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
157.651,62
ФАРМАЛОГИСТ
5.247,00
ЕСЕНСА
14.484,00
ФЕНИКС ФАРМА
49.121,25
ИНФАРМ
74.939,37
МЕДИКУНИОН
13.860,00
Санитетски и медицински материјал:
46.731,45
СИНОФАРМ
27.075,45
ГЛОБАЛМЕДИК
19.656,00
Енeргeнти:
1.228.537,20
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
1.194.919,50
СРБИЈАГАС
33.617,70
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
97.601,70
МУП
5.472,00
САВА ОСИГУРАЊЕ
19.747,70
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
214,00
АСОТЕКС
72.168,00