0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.12.2022.
19.388.512,25
Стање предходног дана:
19.848.598,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
297.240,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
757.326,60
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
,42
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
757.326,18
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
,42
СРБИЈАГАС
,42
Исхрана болесника:
757.326,18
СЕЛЕКТА
168.027,50
АМАКС
126.084,00
КЊАЗ МИЛОШ
46.756,80
ДОН-ДОН
68.530,00
КОМЕРЦСЕРВИС
87.921,00
КОЈЧИЋ
260.006,88
Матeријални и остали трошкови: