0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.01.2023.
17.562.820,50
Стање предходног дана:
17.968.697,77
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.108.589,73
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.488.856,12
Остале исплате:
25.610,88
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
436.675,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
2.077.089,03
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.077.089,03
Вега
206.931,14
Софарма
29.791,30
Инфарм
1.772.148,95
Феникс фарм
39.232,60
Фармалогист
28.985,04
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
436.675,97
Сава осигурање
99.456,42
Марбел стил
780,00
ЈКП 7. октобар
256.18,78
Телеком Србија
8.441,50
А1
44.304,27
Сат тракт
7.280,00
СББ
4.737,00
ЈП ПТТ
16.270,00