0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.12.2022.
19.091.271,54
Стање предходног дана:
19.388.512,25
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
297.240,11
Остале исплате:
,60
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
222.259,11
Исхрана болесника:
,60
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
74.981,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
,60
АМАКС
,60
Матeријални и остали трошкови: