0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.02.2023.
18.540.310,95
Стање предходног дана:
18.960.108,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
60.097,97
Остале исплате:
359.699,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
3.239,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
359.699,30
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
56.858,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
359.699,30
КОЈЧИЋ
108.001,60
АМАКС
113.599,50
КОМЕРЦСЕРВИС
120.160,60
КЊАЗ МИЛОШ
17.937,60
Матeријални и остали трошкови:
3.239,97
ВИСА-ПРОМ
2.000,00
ЖАНА-ЛУГ
1.239,97