0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.03.2023.
22.650.793,35
Стање предходног дана:
23.031.109,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
343.245,91
Остале исплате:
37.070,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
121.924,34
Матeријални и остали трошкови:
258.392,09
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
121.924,34
СРБИЈАГАС
121.924,34
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
258.392,09
НЕША-КОМП
22.900,00
БИОЛОГИСТ
14.850,00
ЗОМА 021
98.622,00
ЖАНА ЛУГ
1.010,00
МИКРОЦЕР
5.939,57
ЕЛКОНД
4.950,00
БАЈИР
66.610,00
ПРИЗМА
28.440,00
ЛАФАНТАНА
3.320,52
ЗЗЈЗ
11.750,00