0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.12.2022.
20.419.104,26
Стање предходног дана:
18.906.499,56
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.379.989,37
Остали приливи:
36.789,51
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
904.174,18
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
3.170,00
Матeријални и остали трошкови:
51.180,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
198.042,40
Лекови у ЗУ:
625.913,34
Санитетски и медицински материјал:
25.867,65
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
625.913,34
ФАРМАЛОГИСТ
271.167,89
ФЕНИКС ФАРМА
233.288,82
СОФАРМА
32.748,43
АДОК
60.988,20
МЕДИКУНИОН
27.720,00
Санитетски и медицински материјал:
25.867,65
СИНОФАРМ
25.867,65
Енeргeнти:
3.170,00
СРБИЈАГАС
3.170,00
Исхрана болесника:
198.042,40
КЊАЗ МИЛОШ
15.422,40
СЕЛЕКТА
113.867,00
АМАКС
24.801,00
КОМЕРЦСЕРВИС
43.952,00
Матeријални и остали трошкови:
51.180,79
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО +
,80
ЗОМА
1.069,99
КАРОЉ РАЦ
4.920,00
НЕША КОМП
18.000,00
БАЈИР
27.190,00