0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни иувештај – 17.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.12.2019.
24.874.641,13
Стање предходног дана:
25.318.408,64
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.322.500,00
Остали приливи:
88.916,66
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.555.555,00
Остале исплате:
299.629,17
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
117.600,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.737.584,17
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.737.584,17
Дон дон
82.370,75
Којчић
268.795,60
Комерцпродукт сервис
219.136,50
Биг трејд
468.341,50
Селекта
419.082,50
Круна комерц
279.857,32
Матeријални и остали трошкови:
117.600,00
Матица српска
1.200,00
ИПЦ
52.400,00
Привредни саветник
64.000,00