0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.02.2022.
21.966.395,91
Стање предходног дана:
22.900.192,05
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.405.376,30
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.407.599,06
Остале исплате:
931.573,38
Извршена плаћања
Плате:
13.327.833,01
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
11.339,43
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
11.339,43
КОМОРА
9.116,67
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.222,76