0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.03.2021.
25.945.609,11
Стање предходног дана:
26.617.568,16
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.272.584,03
Остали приливи:
30.8017,58
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.397.384,05
Остале исплате:
577.976,61
Извршена плаћања
Плате:
10.724.984,39
Превоз:
Енeргeнти:
37.397,50
Матeријални и остали трошкови:
116.719,72
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
96.259,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
96.259,05
Феникс фарм
37.072,46
Вега
21.023,29
Фармалогист
32.862,67
Адок
5.300,63
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
37.397,50
Еуро петрол
37.397,50
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
116.719,72
Управа за трезор
1.233,24
Месер
124,80
Графопак
1.250,00
Микроцер
18.799,28
Ауто сервис Радич
21.800,00
2 д софт
27.600,00
Ауто делови Сирена
6.880,00
Завод за јавно здравље
9.840,00
Тривакс
29.192,40