0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.03.2022.
20.630.392,87
Стање предходног дана:
21.886.857,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.370.971,59
Остали приливи:
108.935,85
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.590.477,50
Остале исплате:
1.145.894,11
Извршена плаћања
Плате:
13.424.301,31
Превоз:
Енeргeнти:
18.872,47
Матeријални и остали трошкови:
99.789,93
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
193.407,90
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
193.407,90
ИНФАРМ
26.796,00
СИНОФАРМ
120.368,30
ГЛОБАЛ МЕДИК
20.448,00
НЕОМЕДИКА
6.963,60
ПАН СТАР
18.832,00
Енeргeнти:
18.872,47
ЕУРО ПЕТРОЛ
18.872,47
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
99.789,93
НЕША КОМП
83.397,00
ИДЕА
1.499,95
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
5.725,59