0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.04.2022.
23.431.420,70
Стање предходног дана:
18.173.792,49
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.464.832,94
Остали приливи:
5.858.759,56
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.961.511,30
Остале исплате:
1.104.452,99
Извршена плаћања
Плате:
12.989.323,67
Превоз:
Енeргeнти:
64.945,89
Матeријални и остали трошкови:
11.694,73
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
64.945,89
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
64.945,89
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
11.694,73
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.815,25
КОМОРА
8.879,48